TOEPASSING

Deze voorwaarden zijn van toepassing op al onze aanbiedingen en leveringen alsmede op al de overeenkomsten tot het verrichten van werkzaamheden en tot het leveren van producten tenzij nadrukkelijk schriftelijk anders is overeengekomen. Eventueel aanvullingen of wijzigingen zijn alleen van kracht, indien deze schriftelijk door ons zijn bevestigd. Voor zover strijdig met de schriftelijke inkoopvoorwaarden van de opdrachtgever hebben deze voorwaarden voorrang, gehoudens in geval en in zoverre inkoopvoorwaarden van de opdrachtgever door ons schriftelijk zijn geaccepteerd.

AANBIEDINGEN

Alle aanbiedingen zijn vrijblijvend tenzij uitdrukkelijk en schriftelijk het tegendeel is bepaald. Bijgevoegde specificaties zijn louter informatief. De prijzen zijn geldig voor 1 dag, de datum van de offerte.

PRIJZEN

Al onze prijzen zijn netto, exclusief B.T.W. en andere taksen, voor levering af bedrijf berekend, tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen.

LEVERTIJD, LEVERING.

Onder levertijd wordt verstaan de in de overeenkomst bepaalde termijn, waarbinnen de producten moeten worden geleverd. Vertraagde levering geeft de opdrachtgever geen recht om afname te weigeren.

Wij behouden ons het recht voor opdrachten in gedeelten af te leveren, waarbij de hierna omschreven betalingsvoorwaarden ook van kracht zijn voor elke deellevering.

Ident-IT is slechts gebonden na aanvaarding van de bestelling. Elke klacht voortspruitend uit zichtbare of onzichtbare gebreken moet binnen de acht dagen na levering schriftelijk ingediend worden. De verplichting tot betaling is in geen geval geschorst door een klacht of een geschil.

BETALING

Behoudens andersluidend beding zijn al onze facturen contant en zonder korting betaalbaar. Elke niet binnen de 8 dagen na ontvangst geprotesteerde factuur, wordt geacht definitief aanvaard te zijn.

Op elk op de vervaldag onbetaald gebleven bedrag zullen van rechtswege en zonder voorafgaande ingebrekestelling vanaf de factuurdatum tot ontvangst van de betaling nalatigheidsintresten verschuldigd zijn tegen een rentevoet van (1,5%) per maand, waarbij een aangevangen maand als een volledige maand zal gelden, zomede een forfaitaire schadevergoeding van 10% op het onbetaald gebleven bedrag.

Alle kosten, welke door ons worden gemaakt om tot incasso van door de opdrachtgever uit de overeenkomst verschuldigde bedragen over te gaan, komen ten laste van de opdrachtgever.

EIGENDOM

Indien de klant de vastgestelde betalingsvoorwaarden niet eerbiedigt, heeft Ident-IT het recht de verkoop te ontbinden onder voorbehoud van de schadevergoeding. Ingeval de overeenkomst geheel of ten dele ten nadele van de koper ontbonden wordt, zullen alle reeds betaalde bedragen aan de verkoper verworven blijven. Bovendien zal de verkoper bij wijze van geleden verlies en gederfde winst, sowieso gerechtigd zijn op een plaatsvervangende schadevergoeding van 251% op de verkochte goederen of geleverde prestaties, onverminderd zijn recht effectieve hogere schade te bewijzen en te vorderen.

SOFTWARE

Het wordt uitdrukkelijk overeengekomen dat de verkoper niet kan worden verantwoordelijk gesteld in geval van schade, welke de oorzaak ook wezen, die zou worden veroorzaakt aan de koper of derden ten gevolge van het gebruik van de geleverde goederen, zelfs gedurende de waarborgperiode. Maandelijkse of jaarlijkse abonnementen op Software kunnen niet worden terugbetaald aan de koper.

Wij geven geen enkele waarborg, expliciet of impliciet, betreffende de software, zijn kwaliteit, zijn prestaties, zijn succes en zijn karakteristieken en kunnen niet verantwoordelijk worden gesteld voor de rechtstreekse of onrechtstreekse schade voortvloeiend uit een software defect, zelfs indien wij werden verwittigd van de mogelijkheid van dergelijke schade. De software wordt uitgebaat onder de vergunning "tel quel". Elk risico verbonden aan zijn kwaliteit of prestaties zijn ten laste van de koper, In geval een programma na zijn aankoop defectief zou blijken, zal de koper enkel de totale kosten van onderhoud, herstelling of aanpassing van de schade die hieruit zou kunnen voortvloeien, kunnen terugvorderen.

Ident-IT kan niet verantwoordelijk gesteld worden door laattijdige, slechte of niet-uitvoering van de software indien deze laattijdige, slechte of niet-uitvoering het rechtstreeks of onrechtstreeks gevolg is van heirkracht of van situaties die niet kunnen voorzien worden op het ogenblik van de ondertekening van de bestelbon of levering.

DUUR EN OPZEGGING CONTRACTEN

Alle abonnementen (en contracten) worden standaard aangegaan voor een duur van één jaar, tenzij anders vermeld in het verkoopcontract, en kan door elke partij worden opgezegd op het einde van deze periode met een opzegtermijn van 3 maanden. Bij gebreke aan uitdrukkelijke opzegging uiterlijk 3 maanden voor het einde van deze periode, wordt het abonnement stilzwijgend verlengd voor onbepaalde duur. De opzegging dient schriftelijk en per aangetekende brief te geschieden.

Indien de klant zijn abonnement opzegt gedurende de eenjarige periode, is hij een verbrekingsvergoeding verschuldigd gelijk aan de som van abonnementsgelden van de nog resterende maanden.

TRANSPORT

De koopwaar, onderdelen of verkochte goederen, reizen op het uitsluitend risico van de klant. Gelijk welke beschadiging of verlies, door welke oorzaak ook, mede door oorzaak van overmacht blijft ten laste van de klant.

WAARBORG

Tenzij schriftelijk een andere termijn is overeengekomen, worden onze goederen en werken gewaarborgd tegen zichtbare gebreken gedurende een termijn van 8 dagen en tegen onzichtbare gebreken gedurende een termijn van 3 maanden volgend op de levering of op het ogenblik waarop zij in onze magazijnen dienden te worden afgehaald. Alle eventuele klachten terzake dienen, op straffe van verval, binnen de opgegeven termijnen te worden geformuleerd per aangetekende brief.

Voor goederen, welke door ons worden geleverd, verlenen wij niet meer garantie dan deze aan ons verleend door de leverancier van die goederen.

AANSPRAKELIJKHEID

Behalve tot nakoming van onze garantieplicht overeenkomstig het vorig artikel, zullen wij nimmer verder jegens opdrachtgever aansprakelijk zijn.

EIGENDOMSVOORBEHOUD

Alle reeds geleverde goederen, materialen en onderdelen blijven onze eigendom tot bij de volledige betaling door de opdrachtgever van alle schulden uit hoofde van enig overeenkomst die wij met hem zijn aangegaan. Zulks onverminderd de volledige aansprakelijkheid van de opdrachtgever voor het geleverde.

TOEPASSELIJK RECHT - GESCHILLEN.

Alle eventuele geschillen vallen onder de uitsluitende bevoegdheid van de rechtbank van Gent.

WIJZIGING OF AANVULLING VOORWAARDEN.

Deze voorwaarden zullen geacht worden aan de opdrachtgever bekend te zijn en tussen ons en hem te zijn overeengekomen, zodra de opdrachtgever enig geschrift van ons heeft ontvangen.

 

Get in touch.

Hebben we uw interesse gewekt of zit u nog ergens met vragen? Aarzel dan niet om vrijblijvend contact met ons op te nemen. 
We staan u graag te woord!
Neem contact met ons op

Contacteer ons.

Ident-IT: +32 9 395 15 17
Burgstraat 64, 9070 Destelbergen
Ident-IT bv - BTW: BE0731 840 452
© Ident-IT bv 2024 - Alle rechten voorbehouden